ФАО: Нема докази дека добитокот и домашните миленици можат да го пренесат корона вирусот (COVID-19) на луѓето

ФАО: Нема докази дека добитокот и домашните миленици можат да го пренесат корона вирусот (COVID-19) на луѓето

8000 земјоделци добиваат навремени и точни информации од НФФ комуникацискиот – информативен систем, а 15.000 земјоделци се информирани преку веб страна и facebook страната на НФФ
Генералното собрание ја донесе петгодишната стратегија на НФФ
НФФ: Државата да изврши интервентен откуп на пченица

ФАО континуирано ги следи и споделува информациите за состојбата со корона вирусот на глобално ниво и ги координира активностите за превенција, подготвеност и откривање кај животните во соработка со СЗО и ОИЕ, по принципот на единствен здравствен пристап One Health.

Нема докази за вмешаност на животните (добиток и домашни миленици) во ширењето на корона вирусот и нема потреба за преземање на мерки што можат да ја загрозат благосостојбата на животните. Наместо тоа, ФАО ги промовира вообичаените хигиенски практики на миење раце пред и после контакт со или хранење на добиток и домашни миленици, вклучително и внимателно ракување со месо од диви животни, во согласност со нормалната добра практика.

Од почетокот на појавата на COVID-19, ФАО активно ги промовира хигиенските практики и новостите за епидемијата преку своите комуникациски канали на глобално ниво и ја советува јавноста да ги земе предвид следниве пораки:

  • Во моментов нема докази дека кучињата играат улога во ширењето на COVID-19. Како општа пракса, при грижата за кој било вид на животни, секогаш мијте ги рацете пред и после комуникација со нив.
  • Луѓето не треба да ракуваат, колат, продаваат, подготвуваат или консумираат месо што потекнува од диви или домашни животни кои се болни или кои умреле од непознати причини.
  • Не треба да се консумира сирово месо од дивеч или необработени јадења кои содржат крв од диви животни. Овие практики ги доведуваат луѓето во висок ризик од заразување со бројни инфекции.
  • Било каква невообичаена болест или смрт кај животните треба да се пријави кај надлежните органи за здравјето на животните.

COMMENTS