Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики

Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики

Обука за подобрување на производството на поледелски култури во услови на климатски промени
50 фармери во организација на ННФ го посетија земјоделскиот саем во Нови Сад
Објавен е огласот за Млад земјоделец од Програмата за рурален развој

Пред членовите од потсекторските групи на НФФ во МЗШВ и во самата организација, како и пред членовите на Управнит одбор на НФФ беа презентирани ЕУ кратки прегледи за земјоделската политика и рурален развој. Изработени се 4 ЕУ прегледи :Заедничка земјоделска политика, Мерки на заедничка земјоделска политика, Организации на заеднички пазари, Продуктивноста на фармите на ЕУ и првична верзија на Водичот за лидерство и претприемништво. Презентациите се направени од страна на професори и професорки од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и денес беа презентирани од страна на проф. д-р Алесандра Мартиновска Стојчевска, доц, д-р Емељ Туна, доц. д-р Ивана Јанеска Стаменковска, доц. д-р Марина Нацка и доц. д-р Ана Симоновска. Целта на ЕУ кратките прегледи е поголема информираност на земјоделците и руралното население за ЕУ земјоделската политика, како и користење на анализите во процесот на лобирањето на самата организација. Активноста е дел до Проектот „Институционална поддршка на НФФ“, поддржана од Шведската организација за развој We Effect.

COMMENTS