Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат
Доделени наградите на новинарите што го претставуваат „гласот на невидливите“
Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија

Ви ја споделуваме брошурата подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава во која се дадени препораките за Поглавјето 11 за земјоделство и рурален развој. НФФ беше активно вклучена во дефинирањето на препораките
Линк – http://nkeu.mk/wp-content/…/2019/09/Brosura-B5-mak-final.pdf

COMMENTS