Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

Брошура подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава

Средба на земјоделците со ЕУ делегацијата во РМ во Преспа
Сида и We effect, во посета на фармата на Вангелина Пармачка
Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија

Ви ја споделуваме брошурата подготвена од Националната конвенција на ЕУ за нашата држава во која се дадени препораките за Поглавјето 11 за земјоделство и рурален развој. НФФ беше активно вклучена во дефинирањето на препораките
Линк – http://nkeu.mk/wp-content/…/2019/09/Brosura-B5-mak-final.pdf

COMMENTS