Климатските промени вистинска закана за земјоделството и руралниот развој.

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат
НФФ едукативна средба за човекови права и родова рамноправност во Берово
Потсекторски групи основа за градење на ставовите на НФФ

Васка Мојсовска, претседателка на НФФ со својата приказна и со изнесување на ставовите на Националната федерација на фармери за Al Jazeera Balkans за климатските промени и земјоделството.

COMMENTS