Препораки од земјоделски форум „Организирано земјоделство до сигурен пласман“

Препораки од земјоделски форум „Организирано земјоделство до сигурен пласман“

Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија
Нов рок за легализација на бесправно подигнати оранжерии, помошни објекти и објекти за примарна обработка на земјоделско земјиште
НФФ: Косовската царина направи голема штета врз земјоделството, ЦЕФТА не е веќа гаранција за заштита и успех

Заклочоци од вториот земјоделски форум „Организирано земјоделство до сигурен пласман“ кој е во организација на Националната федерација на фармери со подршка на шведската фондација We Effect:

Економско здружување на земјоделци во задруги и друг тип на производни организации (групи на производители) како начин за зголемена преговарачка моќ и организација на производство и продажбата

Зајакнување на дијалогот со бизнис заедницата,  преку едукација, обука и подобрена ефикасност на постојните пот-секторски групи во МЗШВ како механизам за уредување на земјоделските пазари

Почитување на законскиот модел за договорно производство и гаранции од државата во спроведување на истиот

Усогласување на различните начини на законско дефинирање на исплатата во различните пот-сектори во единствен модел за наплата и облигациони односи кој ќе важи за сите земјоделски пот-сектори подеднакво

 Забрзување на постапката за донесување на правилниците за продажба и ставање во промет на храна од растително и животинско потекло од малите производители (продажба од куќен праг)

Јакнење на инспекцискиот надзор на страна на државата во делот на контрола и мониторинг на откупот

COMMENTS