НФФ реализира средба со АФПЗРР

НФФ реализира средба со АФПЗРР

Ефективни, а не дискриминаторни мерки за руралните жени во земјоделските и руралните политики и програми
Трибини „Трендови во јаболкопроизводство “
НФФ: Регулирање на откупот на грозје

Националната федерација на фармери реализира средба со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, каде што се разговараше за имплементацијата на ИПАРД Програмата, Програмите за директни плаќања и Програмата за рурален развој. Генерален заклучок е дека потребни се реализации на вакви средби за размена на информации , искуства и препораки во делот на работата.

COMMENTS