Оглас за финансиски администратор

Оглас за финансиски администратор

Снежана Танева :Сите сметаат дека јас не сум смеела да земам имот од татко ми
Среќен празник со надеж за подобри времиња за жените
Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија

Оглас за финансиски администратор

 

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија “Профитабилно земјоделство-стабилно село”. Целните групи со кои работи Националната Федерација ги опфаќаaт сите категории земјоделци од најсиромашните, ранливи, земјоделски семејни стопанства, земјоделски организации и земјоделските задруги како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализација на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. Посебно внимание НФФ обрнува на младите и жените, родовата еднаквост и намалување на сиромаштијата во руралните средини.

Националната Федерација на фармери, Скопје има потреба од ангажман на финансиски администратор за имплементација на планираните активност.

 

Финансискиот администратор треба да:

 

 • Има високо образование од областа на економски науки;
 • Има знаење за финансиски менаџмент;
 • Познавање на сметководствениот и даночниот систем во земјата;

• Одлични вештини за сметководство и финансиско планирање;• Одлично вештини за финансиско известување;• Широко познавање на економијата кое може да придонесе за подготовка и имплементација на проекти;• Многу добро познавање на англискиот јазик;• MS Windows, MS Office компјутерски вештини;

 

 

Финансискиот администратор пожелно е  да има искуство во:

 

• Методи и техники за економска анализа;• Развој и имплементација на финансискиот, сметководствениот и системот на внатрешна контрола на НФФ и подобрување на процедурите за постојните системи;• Методи и техники за финансиско планирање и буџетирање;• управување со финансиски ризици;• Методи и техники за проценка на финансиската активност;• Организирање обуки за вработените за сметководство / административно и финансиско управување;

 

Финансискиот администратор мора да биде способен да:

 

 • Ги следи анти-корупциските и антидискриминаторските принципи
 • Работа во атмосфера на родова еднаквост
 • Работа под притисок и краток рок
 • Работа во тим

 

 

Обврките на финансискиот администратор опфаќаат:

 

 • Подготовка на исплататите поврзани со пректи и главната сметка во согласност со Финансискиот и административниот водич за организации финансирани од We Effect и целосните процедури и правилници на НФФ:
 • Собирање и евиденција на комплетната финансиска документација;
 • Евиденција на трошоци по буџетски ставки;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Материјално и книговодствено работење;
 • Подготовка на пресметки, буџети и поддршка во процес на јавни набавки;
 • Предвидување на проблеми и ризици во спроведувањето на проектите;
 • Следење на македонското сметководство и меѓународните сметководствени стандарди;
 • Организација и поддршка во спроведување на ревизии;

 

 

Сите заинтересирани кандидати треба да пратат CV (биографија) на e-mail: nfederacija@gmail.com најдоцна до 20.07.2018 година.

 

COMMENTS