ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Промовирање на кратки прегледи на ЕУ земјоделските политики
Повик за ангажирање на консултант за изработка на „Изборни процедури на Национална федерација на фармери“
Доделени наградите на новинарите што го претставуваат „гласот на невидливите“

НФФ ОГЛАС ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија “Профитабилно земјоделство-Стабилно село”. Целните групи со кои работи Националната Федерација ги опфаќа сите категории земјоделци од најсиромашните, ранливи, земјоделски семејни стопанства, земјоделски организации и земјоделските задруги како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализација на активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. Посебно внимание НФФ обрнува на младите и жените, родовата еднаквост и намалување на сиромаштијата во руралните средини.

Националната Федерација на фармери, Скопје има потреба од ангажман на административен асистент за имплементација на планираните активност.

 

Административниот асистент треба да:

 

 • Има знаење за административен менаџмент;
 • Завршено високо образование од областа на економските науки или земјоделкси науки или правни науки
 • Познавање на јавните набавки и тендерските процедури;
 • Одлични логистички и аналитички вештини;
 • Одлични вештини за известување;
 • Вештини за добар однос со клиенти (членство);
 • Многу добро познавање на англискиот јазик;
 • MS Windows, MS Office компјутерски вештини;
 • Возачка дозвола (категорија Б);

 

Административниот асистент пожелно е  да има искуство во:

 

 • Управување со администрацијата (канцелариски менаџмент, логистика, организирање на настани, одржување на систем за евиденција на документи (архива) во физички и електронски датотеки;
 • Пожелно е искуство со јавни набавки и тендери (според македонското право и друго искуство од проектот)
 • Поддршка на операциите (подготовка, одржување на дневник за работа, патни налози, извештаи за патувања, досиеја на вработените, платени одмори, осигурување, одржување на канцелариска опрема и канцелариска библиотека, листи на учесници)
 • Пожелно е искуство во анализа на законите, законите и политиките, како и подготвувањето на извештајот
 • Комуникација со различни засегнати страни и активности за грижа за корисниците;

 

Административниот асистент мора да биде способен да:

 

 • Ги следи анти-корупциските и антидискриминаторските принципи
 • Работа во атмосфера на родова еднаквост
 • Работа во тесен рок
 • Организирајте и да работите со тим
 • Спречување и решавање на конфликти

 

Обврките на административниот асистент опфаќаат:

 

 • Одржување на архивата, како и за скенирање и електронска копија на сите документи и оддржување на канцелариската библиотека;
 • Организирање и одржување на лични досиеја на вработените
 • Подготвување и одржување на потребната канцелариска документација
 • Подготвува писма, преписки и други форми на комуникација;
 • Организирање на јавни набавки и тендерски постапки за секаков вид на стоки и услуги;
 • Помош на раководителот на проектот во проектните активности, особено во одржување на проектната рамка за аплицирање на проекти, подготовка на предлог-проекти, анализа на законодавството и разгледување на мерки за поддршка во земјоделството;
 • Помош на Менаџерот за членство во организирање настани, комуникација со членовите и промоција на услуги за членство;
 • Помош на Извршниот директор во организација на седници на управните одбори, потсекторските групи и Генералното собрание;

 

Сите заинтересирани кандидати треба да пратат CV (биографија), мотивационо писмо и свои препораки од претходни работодавачи или образовни инситуции  на e-mail: mirjanaj@t.mk најдоцна до 30.03.2018 година.

COMMENTS