Како Да станам Член на НФФ


Дефиниција на Член

Здружението има Придружни и Редовни Членови.

Придружни Членови

Придружен Член е секој член што платил членарина и што пројавува интерес за земјоделството и рурален развој.

Редовни Членови

Редовен Член е секој член што задоволува одредени критериуми кои ги утврдува организацијата јавно и транспарентно објавени. Редовните членови имаат право да избираат членови на органите на Здружението, да бидат избирани како членови на органите на Здружението и да учествуваат во Генералното собрание.

Здружението има Два типа на Редовни и Придружни членови:

Групни Членови

Групни членови се земјоделски здруженија, регионални и национални сојузи, земјоделски задруги или трговски друштва и земјоделски стопанства во земјоделскиот сектор

Индивидуални Членови

Индивидуален член би можел да биде секој жител на РМ инволвиран во земјоделството.

Должности, обврски и придобивки од членството

Членовите ги имаат следните Должности и Обврски:

 • Да покажуваат солидарност кон другите членови;
 • Да се придружуваат на и да го почитуваат Статутот на Здружението;
 • Да работат активно на постигнување на мисијата, општите и специфичните цели на Здружението;
 • Да плаќаат чланарина;

Членовите ги имаат следните Придобивки од Членството во НФФ:

 • Редовните членови имаат право да избираат раководни органи;
 • Редовните членови имаат право да бидат избрани во раководните органи;
 • Редовните членови имаат право на глас и одлучување во име на Здружението;
 • Редовните и Придружните членови имаат право за учество во една од двете посебно развиени социјални мрежи (Мрежа на Жени Фармери и Мрежа на Млади Фармери);
 • Редовните и Придружните членови имаат право на користење на услугите за членови кои повремено ги развива и нуди Здружението;
 • Редовните и Придружните членови имаат право на учество на конференции, семинари, симпозиуми, обуки, изложби и видео презентации кои ги нуди Здружението;
 • Редовните и Придружните членови имаат право на користење на резултатите од истражувањата и другите резултати на стручните тимови на Здружението во областите за технички, финансиски, правни и маркетинг услуги;
 • Редовните и Придружните членови имаат право за други придобивки кои повремено ги одредува Генералното собрание;

Секој заинтересиран субјект кој ги исполнува условите од Член 8 од Статутот, со пополнување и доставување на пристапница и плаќање на чланарина до Здружението (Пример Сл. Пополнета Уплатница) , станува Придружен Член. Одлука за приемот на редовни членови со мнозинство гласови носи Управниот одбор на Здружението на писмен предлог на Извршниот директор на Здружението согласно дефинираните критериуми.