УПРАВЕН ОДБОР

 

Структура на Управниот одбор

Управниот одбор се состои од 9 членови што се избираат на Изборна седница со мандат од 4 години.

Управниот одбор од својот состав бира Претседател на Федерацијата на фармерите на РМ кој е овластено лице за застапување на Здружението и претседател на УО.

Во составот на Управниот одбор се отсликува демографскиот состав на Здружението, особено етничката, родова и младинската застапеност.

УПРАВНИОТ ОДБОР Е СОСТАВЕН ОД :

 • Претставник на мрежа на жени;
 • Претставник на мрежа на млади;
 • Претставник на земјоделски задруги;
 • Претставник на фокус групи;
 • Претставник на малите земјоделци;
 • Претставник на малите земјоделци;
 • Претставник на земјоделски здруженија;
 • Претставник на земјоделски здруженија;
 • Извршен директор по функција;

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА НФФ :

 • Претседател Васка Мојсовска
 • Извршен Директор Стеван Орозовиќ
 • Мемет Синани
 • Иван Вангелов
 • Ванчо Кировски
 • Вангелина Пармачка
 • Васил Коцевски
 • Стеванче Јорданоски
 • Фросина Георгиевска

ВАСКА МОЈСОВСКА

Претседател на Управен Одбор

Е-Пошта: vaska.mojsovska@nff.org.mk 

ИВАН ВАНГЕЛОВ

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: ivan.vangelov@nff.org.mk

ВАСИЛ КОЦЕВСКИ

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: vasil.kocevski@nff.org.mk

СТЕВАНЧЕ ЈОРДАНОСКИ

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: stevance.jordanoski@nff.org.mk

МЕМЕТ СИНАНИ

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: memet.sinani@nff.org.mk

ВАНЧО КИРОВСКИ

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: vanco.kirovski@nff.org.mk  

ВАНГЕЛИНА ПАРМАЧКА

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: vangelina.parmacka@nff.org.mk

ФРОСИНА ГЕОРГИЕВСКА

Член на Управен Одбор

Е-Пошта: frosina.georgievska@nff.org.mk

 

Стеван Орозовиќ 

Извршен Директор на НФФ

Е-Пошта: stevan.orozvic@nff.org.mk