ФФРМ Проекти

ФФРМ го имплементираше проект со Шведската асоцијација за развој (СИДА) за Развој и поддршка на ФФРМ, која спроведе активности насочени кон развој на земјоделството, земјоделско здружување и креирање на земјоделско списание за земјоделство и рурален развој "Моја Земја". Ова е важен проект, не само за ФФРМ, туку и за РМ кој направи голем придонес во развојот и зајакнувањето на земјоделското здружение, да се слушне гласот на земјоделецот и да ги заштити своите права и интереси. Шведската агенција за меѓународен развој - Сида ја препозна важноста од воспоставување на таква силна национална организација и заедно со Шведската федерација на фармери (ЛРФ) во период од десет години даде силна поддршка во исполнувањето на својата мисија и визија, како финансиски, така и со техничка поддршка и размена на искуства.

ФФРМ и француската организација АФДИ

Проект: Подобрување на квалитетот на млекото

ФФРМ и француската организација АФДИ, врз основа на програма за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Република Македонија, имплементираа проектот "Подобрување на квалитетот на млекото", каде што се развија основни алатки за производство на квалитетно млеко. Во овој проект земјоделците учеа од врвни експерти за избалансирана храна, безбедност и хигиена.

ФФРМ во соработка со 20 формални (универзитетски) и неформални организации

Проект: Мрежа за проширување на руралните области во Западен Балкан

ФФРМ во рамките на проектот "Мрежа за проширување на руралните области во Западен Балкан преку реформа на наставната програма", во соработка со 20 формални (универзитетски) и неформални организации, работеше на зголемување на капацитетите и компетенциите на специфичните потреби и доживотно учење на учесниците во земјоделството и руралниот развој преку обуки и објавување на брошура за рурален развој.

ФФРМ во партнерство со Албанскиот совет за агробизнис (КХШ)

Проект: Почувствувај го здравиот рурален живот

ФФРМ во партнерство со Албанскиот совет за агробизнис (КХШ) го спроведуваше проектот "Почувствувај го здравиот рурален живот" финансиран од ЕУ, прекуграничната програма ИПА со Албанија. Проектот има за цел да придонесе за подобрување на економската состојба на руралното население на границата (Полог, Пелагонија, Елбасан и Дибра) преку нивната меѓусебна соработка, формирање на центар за рурален тренинг во селото Вруток, Гостивар, едукација за рурален развој, промоција на традиционална храна и рурален туризам. Проектот е од особена корист за локалното население во пограничните региони, првенствено фокусирано на најранливите групи на рурално население - рурални жени и млади, но исто така и за сите граѓани, институции и организации кои работат за рурален развој.

Програмата за мобилност на Леонардо да Винчи (Програма за доживотно учење)

Проект: Ветеринар во управувањето со земјоделски задруги ВЕТМАК

Во рамките на програмата за мобилност на Леонардо да Винчи (Програма за доживотно учење) се спроведуваше проектот "Ветеринар во управувањето со земјоделски задруги ВЕТМАК". Општата цел на проектот е да се промовираат искуства за обука за подобрување на квалитетот и иновациите кои се вклучени во процесот на мобилност на лицата, со цел да се зголеми нивната можност за вработување и учество на пазарот на трудот.

ФФРМ беше партнер за поддршка на МСП

Проект: АГРОСТАРТ

ФФРМ беше партнер во проектот "АГРОСТАРТ" - Транснационална мрежа за поддршка на МСП во секторот за одгледување и растително производство, финансирана од Европската Унија, во рамките на Програмата за транснационална соработка во Југоисточна Европа и ќе трае две години. Проектот се спроведува во седум земји (Романија, Бугарија, Грција, Италија, Словенија, Р. Македонија и Албанија) од 12 организации. Целокупната цел на проектот е да се зголеми конкурентноста на МСП и да се промовира и олесни и иновативно претприемништвото со давање одговор на потребата од посебна служба за поддршка на МСП во секторот за растително и сточарско одгледување, која ќе прилагодува интегриран транснационален пристап. Проектот се однесува на организации за поддршка на бизнисот и услуги кои обезбедуваат помош за МСП од економската област на ЈИЕ, вклучувајќи деловни здруженија, трговски комори, промоција на трговијата, консултанти, синдикати, невладини организации, федерации на работници и работодавачи и сите други релевантни засегнати страни.

ФФРМ заедно со Мрежата за рурален развој и Институтот за развој на заедниците 

Проект: Национален комитет за семејно земјоделство

ФФРМ заедно со Мрежата за рурален развој и Институтот за развој на заедниците го спроведе проектот “Национален комитет за семејно земјоделство”. Националниот комитет за семејно земјоделство претставува неформална платформа формирана од страна на Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, Мрежа за рурален развој на РМ и Федерација на Фармерите на РМ. Целта на комитетот е да ги адресира сите предизвици и потреби на формални и неформални семејни земјоделства во Република Македонија, да ги сублимира и артикулира нивните ставови и потреби и да ги претстави пред сите заинтересирани страни. Оваа платформа е отворена за членство за сите заинтересирани правни и физички лица и претставува основа за идна соработка во делот на семејно земјоделство.

ФФРМ заедно со Центарот за економски анализи

Проект: Создавање патеки за вработување на руралните млади

ФФРМ заедно со Центарот за економски анализи во периодот 2015-2017 година го имплементираат проектот на ЕУ "Создавање патеки за вработување на руралните млади". Главната цел на проектот е да го олесни вклучувањето на младите кои живеат во руралните области на секторот на североисточниот регион, преку воспоставување и поддршка на одржлив систем за развој на работната сила.  Специфичните цели се: (1) да се зголемат вештините и разбирањето на можностите за вработување во согласност со барањата на пазарот на трудот во регионот, како и развојот и спроведувањето на прилагодени програми за обука кои ќе резултираат со социјално вклучување на руралните млади (2) систем за развој на работната сила, усогласување на потребите на пазарот на трудот преку воспоставување и поддршка на 3 локални клубови за вработување и практични стажирања во локалниот бизнис сектор и 3) развивање на регионална стратегија за вклучување на целната група во социјалниот и пазарот на трудот.

ФФРМ активно го имплементира проект со Шведската фондација We EEfect

Проект: Институционална поддршка на ФФРМ

Со овој проект се воспоставува официјална соработка за поддршка на активностите на ФФРМ во земјата за подобрување на севкупното земјоделство и агробизнис клима, со додавање на вредност на значењето на земјоделците. Целта е да ги презентира активностите и ресурсите на располагање, со цел да се искористат за понатамошно подобрување на бизнисите во земјоделството и поттикнување на иницијатива за поголемо инволвирање на жените – фармери. Проектот е дел од програмата на We Effect (Шведски Кооперативен Центар) за Европа која вклучува земји од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Македонија) и Молдавија. Целта на проектот е да :
  • Нуди широка и селективна национална платформа за развој на земјоделството, што значи дека ФФРМ промовира инклузивен пристап за главните, клучни играчи во невладиниот сектор за земјоделство, каде што платформата ќе служи како механизам за идентификување на најважните национални политички прашања во земјоделството двапати една година и да дискутираат за нивното решавање;
  • Го унапредува и унапредува понатамошниот развој на задругите во земјоделството, обезбедувајќи обука и упатства за подобрување на вештините и поставување на неопходните механизми за воспоставување и одржување одржлив земјоделски бизнис преку кооперативи;
  • Го ​​проширува уделот на информациите, успешните приказни и покриеноста на релевантните и позитивни примери преку месечното месечно списание Моја Земја во регионалното земјоделство, кое ќе служи како област на отворена информација и како практична, едукативна алатка за земјоделците во регионот (Македонија, Албанија и Косово);
  • Дава поддршка на женските иницијативи во земјоделството, поттикнување на жените да воспостават и одржат успешен бизнис во земјоделството, да ги опремат со потребните вештини и алатки за соодветно позиционирање во агробизнисот и додавање на вредност на нивните производи;
  • Го зајакнува институционалниот развој на ФФРМ преку подобрување на сегашниот механизам за управување и обезбедување на целосна родова стратегија и политика на национално ниво со што ќе се зголеми свеста за родовите и ќе се воспостават процедури за родово балансирано планирање и имплементација.

НФФ ПРОЕКТИ