Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Пласманот најприоритет на НФФ за 2018

Жените, сексуалните и родовите малцинства во Македонија се дискриминирани во сите сфери на живеење и нивните права не се почитуваат
Редовна  седница на Годишно Собрание на НФФ
Потсекторски групи основа за градење на ставовите на НФФ

Решавање на проблемите со пласманот и договроното производство, како и справување со предизвиците со климатските промени се приоритет на Националната федерација на фармерите на кои што ќе се работи во 2018 година.

Токму вакви конкретни предлози и активности се дефинирани на средбата каде што присуствуваа потсекторските групи на Националната федерација на фармерите.

COMMENTS