Обука за справување со маститисот во прилепско Мажучиште

Обука за справување со маститисот во прилепско Мажучиште

Организирано земјоделство до сигурен пласман
Јавен повик бр. 02/2019 за прибирање понуди за набавка на ново патничко моторно возило за потребите на Националната федерација на фармери
Средба на земјоделците со ЕУ делегацијата во РМ во Преспа

Во рамките на проектот “Институционална поддршка на ФФРМ“ поддржан од We Effect беше одржано предавање во прилепското село Мажучиште.

На оваа предавање на дневен ред беше темата исхрана на говеда и мерки за справување со маститисот кај млечните крави од страна на Проф. Ѓоко Буневски од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

Буневски посочи дека маститисот е најголем проблем на сточарите затоа што истиот влијае врз млечноста на кравите а со самото тоа и на рентабилноста на нивните фарми. Сточарите на предавањето добија практични совети како да се справат со маститисот во делот на превенција на маститисот.

Во рамките на предавањето свое излагање имаше и Проф Миле Марковски за санација на почвите во поплавени подрачја кој еден од авторите на брошура “Практичен водич и мерки за санација на почвите во поплавените подрачја “која беше изработена од страна на ФФРМ во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет.

COMMENTS