НФФ – ФЗНХ : Доделана благодарница за успешна соработка

НФФ – ФЗНХ : Доделана благодарница за успешна соработка

Честит 8ми септември
Обука за санација на почвите од поплави во Новаци
Заложби за решавање на проблемот со пласманот и климатските промени

Федеарцијата на фармеритена РМ сега ребрендирана во Национална федерација на фармерите имсе заблагодарува на Факултетот заземјоделски науки и храна за доделена благодарница за долгогодишната соработка во насока на развој на земјоделството во Република Македонија преку едукација и воедно имго честита 70 годишниот јубилеј на оваа образовна институција, која е основоположник не само за професионално и стручноо бразование во земјоделството, туку и е една од основачите на Универзитетот “Свети Кирил и Методиј“.

Токму тоа покажува дека и во време на Народна Федеративна Република Македонија државата сесметала за земјоделска држава и како што вели академик Ѓорѓи Филиповски, првиот декан на Земјоделскиот факултет – со голем ентузијазам и труд се удрија темелите на писменоста во повоената Македонија и седаде значење на образованието, науката и културата. Уште еднаш ние земјоделците ви го честитаме јубилејот и уште многу години Ви посакуваме да прославувате со успеси и развој.

Во име на организацијата благодарницата ја прими Васка Мојсовска, Претседател на Националната Федерација на Фармерите.

COMMENTS