НФФ – ФЗНХ : Доделана благодарница за успешна соработка

НФФ – ФЗНХ : Доделана благодарница за успешна соработка

Едукација преку студиски кружок за производство на маџун
Обука за справување со маститисот во прилепско Мажучиште
Награди за новинари кои пишуваат за невидливите

Федеарцијата на фармеритена РМ сега ребрендирана во Национална федерација на фармерите имсе заблагодарува на Факултетот заземјоделски науки и храна за доделена благодарница за долгогодишната соработка во насока на развој на земјоделството во Република Македонија преку едукација и воедно имго честита 70 годишниот јубилеј на оваа образовна институција, која е основоположник не само за професионално и стручноо бразование во земјоделството, туку и е една од основачите на Универзитетот “Свети Кирил и Методиј“.

Токму тоа покажува дека и во време на Народна Федеративна Република Македонија државата сесметала за земјоделска држава и како што вели академик Ѓорѓи Филиповски, првиот декан на Земјоделскиот факултет – со голем ентузијазам и труд се удрија темелите на писменоста во повоената Македонија и седаде значење на образованието, науката и културата. Уште еднаш ние земјоделците ви го честитаме јубилејот и уште многу години Ви посакуваме да прославувате со успеси и развој.

Во име на организацијата благодарницата ја прими Васка Мојсовска, Претседател на Националната Федерација на Фармерите.

COMMENTS