Мисија и Визија на НФФ

Визија

Здружението, како, идеална, јасна, сакана и предвидлива слика за иднината ја има следната визија, сублимирана во краткиот слоган:
„ПРОФИТАБИЛНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО – СТАБИЛНО СЕЛО“.

Мисија

Здружението преку здружување, организација, соодветна едукација на фармерите и други фактори кои влијаат на развојот на македонското земјоделство, ја дефинира сопствената мисија која гласи:
„ОРГАНИЗИРАН ФАРМЕР ЛИДЕР ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА РМ.“.